Quý III, SSI đạt 301 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Tháng Mười Hai 1, 2021 By Nguyễn Duy Minh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, riêng trong quý III, SSI đạt 355,5 tỷ

đồng doanh thu, cao hơn doanh thu 6 tháng đầu năm là 304 tỷ đồng.

Trong quý này, SSI cũng thực hiện hoàn nhập dự phòng hơn 103 tỷ đồng, nâng

tổng mức hoàn nhập dự phòng từ đầu năm lên 254 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, SSI đạt

649 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 536,2 tỷ

đồng./.

(Tin tức/Vietnam+)