Lao động chưa đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp có được hỗ trợ?

Tháng Mười Hai 2, 2021 By Bùi Hiếu Hạnh

Đây là quy định trong Dự thảo quyết định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Điều kiện hỗ trợ

Người

lao động

nêu trên được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, trừ các trường hợp sau đây:

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm; đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm hoặc không đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Mức

, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả

Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ: theo tình hình ảnh hưởng thực tế của dịch COVID-19, tối đa không quá 03 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Phương thức chi trả: hỗ trợ theo hằng tháng.

Hồ sơ đề nghị

Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu đối với Sổ bảo hiểm

xã hội

(nếu có).

Trình tự, thủ tục

thực hiện

Người lao động có nhu cầu hỗ trợ nộp hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Dịch vụ

việc làm

thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động đang cư trú.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm thẩm định hồ sơ và trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Trung tâm Dịch vụ việc làm trình, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, ban hành quyết định hỗ trợ cho người lao động theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trường hợp không được hỗ trợ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hoàng Mạnh