Kiểm tra việc quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Tháng Mười Hai 1, 2021 By Nguyễn Duy Minh

Ngày 16/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu

cầu các tổ chức, công ty không phải là công ty quản lý quỹ chấm dứt hoạt động

quản lý danh mục đầu tư chứng khoán cho các tổ chức, cá nhân.

Yêu cầu trên căn cứ theo quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006

hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế

kinh doanh và kinh doanh có điều kiện và theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết

định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt

động của Công ty quản lý quỹ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, nếu

phát hiện sẽ đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Yêu cầu trên xuất phát từ việc một số công ty không phải là công ty quản lý quỹ

nhưng vẫn thực hiện hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán./.

(TTXVN/Vietnam+)