Dự chi hơn 1.700 tỷ đồng hỗ trợ 7 nhóm đối tượng gặp khó bởi dịch Covid-19

Tháng Mười Hai 2, 2021 By Bùi Hiếu Hạnh

Sở Lao động, Thương binh và

xã hội

(LĐ-TB&XH) Thanh Hóa vừa dự kiến số lượng các nhóm đối tượng trên địa bản được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ.

Theo đó, số kinh phí thực hiện cho 7 nhóm đối tượng nêu trên sẽ là hơn 1.700 tỷ đồng, gồm: kinh phí Trung ương hỗ trợ 50% và kinh phí địa phương tự cân đối 50%. Kinh phí tổ chức chi trả và kiểm tra, giám sát là 3 tỷ đồng do ngân sách địa phương đảm bảo.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã hỏa tốc yêu cầu triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sở LĐ-TB&XH cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai trên địa bàn tỉnh chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Covid-19

theo Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Căn cứ các văn bản hướng dẫn, quy định thi hành của Trung ương để hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, đảm bảo chính xác, khách quan, tránh chồng chéo hoặc trùng lặp

chính sách

hỗ trợ.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết hoặc tham mưu giải quyết (trường hợp vượt thẩm quyền) các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ. Định kỳ và đột xuất tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH về kết quả thực hiện theo yêu cầu.

Sau khi tiếp nhận ý kiến của Sở LĐ-TB&XH, ngày 20/4, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký công văn hỏa tốc về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Chính sách xã hội, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Sở LĐ-TB&XH; báo cáo những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện việc rà soát, tổng hợp, báo cáo số đối tượng bị ảnh hưởng theo hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH; báo cáo kết qủa thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh trước 10h ngày 24/4/2020 (qua Sở LĐ-TB&XH để tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định).

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ; tham gia giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn.

Duy Tuyên